За контакти: +359 884 919 208
Безплатна доставка при поръчки над 149 лв.
Проект на поливна система

Меню

Условия и правила за провеждане на томбола от Стабил Агро Трейд

ПАЗАРУВАЙТЕ ЗА НАД 150 ЛВ. ПРЕЗ АПРИЛ И БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ 3 КЪСМЕТЛИИ

Пазарувайте за над 150 лв. от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. от онлайн магазина на Стабил Агро Трейд и участвайте в томбола за комплект от 4 продукта за цветя, който включва: 

1. Сандъче за цветя EXTRA FLOR /бяло/
2. Подложка за сандъче EXTRA FLOR /бяла/
3. Вилица NICE 708
4. Лопатка NICE 706


Официални правила на провежданата от СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД промоционална игра „Пазарувайте за над 150 лв. и спечелете“. 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в промоционалната игра „Пазарувайте за над 150 лв. и спечелете“ на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД.

 

1.Организатор на кампанията

1.1. Организатор на промоционалната игра „Пазарувайте за над 150 лв. и спечелете“ („Играта“) е СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД, със седалище и адрес на управление: 4006 Пловдив, бул. Цариградско шосе № 53 и ЕИК: BG160116314, наричано за краткост в настоящите Правила „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://stabilagro.com/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/stabilagro

 

2.Територия, на която се провежда Играта

2.1. Играта се провежда в онлайн магазина на Стабил Агро Трейд https://stabilagro.com/. 
 

3.Продължителност и период на провеждане на Играта

3.1. Играта се провежда в периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г. 
За да участва в Играта, Участникът трябва да е пазарувал от онлайн магазина на Стабил Агро Трейд в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови Играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право по всяко време да изменя периода на провеждане на Играта.

4.Участие

4.1. Право на участие в Играта на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД имат всички физически лица, навършили 18 години, пребиваващи на територията на Република България, с изключение на служителите на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД, както и членове на техните семейства, които са направили покупка от онлайн магазина на Стабил Агро Трейд в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). 

5.Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки от онлайн магазина на Стабил Агро Трейд https://stabilagro.com/,  взема участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 150 (сто и петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 150 (сто и петдесет) лева следва да бъде доказана с не повече от един касов бон. 

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., участва в томболата за спечелването на една от наградите, посочени в т. 6. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип сред всички Участници в един от дните в периода 01.05.2023 г. – 05.05.2023 г. и обявени на фейсбук страницата на Стабил Агро Трейд https://www.facebook.com/stabilagro. 

5.3. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в Играта “Пазарувайте за над 150 лв. и спечелете“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

6.Награди

6.1. Наградите са общо 3 (три), предоставят се от Организатора и представляват: 
3 комплекта, всеки от който съдържа следните 4 продукта за цветя:  
Сандъче за цветя EXTRA FLOR /бяло/
Подложка за сандъче EXTRA FLOR /бяла/
Вилица NICE 708
Лопатка NICE 706


6.2. Участник, който е спечелил награда, има право да получи единствено конкретната награда. Спечелилият Участник няма право да избира измежду други артикули, извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Наградите се изпращат по куриер в срок до 30 дни от изтеглянето на победителите на посочения от участника адрес, като разходите са за сметка на Организатора.

6.7. Ако участникът не бъде открит в срок от 5 (пет) работни дни на посочените адрес и телефон, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя. 

6.8. Организаторът не носи отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси или телефонни номера за контакт със спечелилите.

7. Лични данни 

7.1. Личните данни на всички участници в игрите в онлайн магазина на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД са защитени в съответствие с българското законодателство от Закона за защита на личните данни.

7.2. Събирането на лични данни се осъществява единствено и само с цел провеждане на игрите и доставка на спечелените награди. 

7.3. Данните на потребителите се пазят в срок от 6 (шест) месеца от края на Играта, като всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата на Организатора. Искането си може да заяви писмено чрез e-mail на адрес online@stabilagro.com. 

8. Спорове 

8.1. Всеки евентуален правен спор, възникнал между участниците и Организатора, относно игрите в онлайн магазина на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД ЕООД, теглене на победителите, доставка на награди или друго, ще се решава извънсъдебно. 

8.2. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове относно владеене или собственост върху спечелените награди или в случай на евентуални разходи, направени самоинициативно от участника/иците във връзка или по време на игрите. 

8.3. Организаторът категорично не носи отговорност за загуби, повреди или вреди нанесени на имущество, както и травми, под каквато и да е форма, получени от лицата по време на изпълнение на игрите.  

8.4. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди. Същите се предоставят съгласно представени технически характеристики и гаранции от техните производители и/или разпространители. 

8.5. Организаторът не носи отговорност за щети и повреди по време на транспортирането и складирането на наградите. 

8.6. Организаторът няма да бъде въвличан в спорове относно забава, промени, отменяне, смущения поради официални празници или други обстоятелства. 

8.7. В случай на невъзможност спорове между Организатора и участниците да бъдат решени по пътя на преговорите и добрия тон, ще бъдат отнесени до съответния компетентен съд.

9. Други условия

9.1. С включването си в игрите на онлайн магазина на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и приема условията по тях. Същият се съгласява имената му да бъдат публично оповестени в публикация във фейсбук страницата на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД https://www.facebook.com/stabilagro на Дневника (таймлайн), в случай че бъде изтеглен като спечелил. 

9.2. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които съществува реална невъзможност за някои потребители да участват в игрите на онлайн магазина на СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД, когато това е извън контрола на Организатора. Като подобни обстоятелства се приемат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/ или на софтуера и/ или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците или други. Обстоятелства от типа могат да възникнат в следствие на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игри в онлайн магазина, доставяне на награди, тяхното качество и функционалност. Такива са различни решения на световни, европейски или български институции, природно бедствие, военно положение или други.